Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Co se děje v Praze po zveřejnění vyhlášky č. 189 /2013 Sb. o ochraně stromů a povolení jejich kácení.

Otiskujeme dopis Zity Kazdové / os STROM -Újezd nad lesy/ a žádost tohoto sdružení zaslanou MŽP.

 

Zdravím přátele ze sdružení, samospráv i zcela samostatných :-)
a posílám informaci o tom, že nová ředitelka OŽP MHMP Ing.Miláčková nejenže nesplnila naše naděje po odvolání Ing.Pavlíka, ale naopak vyvíjí aktivity k tomu, aby prvostupňové orgány ochrany přírody a správci zeleně obcházeli správní řízení o povolení kácení dřevin - konkrétně alejí.

Je to velmi velmi nebezpečný precedens schopný rychlého šíření, který má občany (o.s.) připravit o účast v řízeních, znemožnit ukládání náhradní výsadby, soudní ochranu (i když dosud fungující jen teoreticky) atd.

V aktivitě směrované na MŽP, kde - i když je celkově naprosto v rozkladu - v tomto bodě svitá určitá naděje, jsem se za STROM připojila k výzvě přátel z Prahy 4 a Výzvu odeslala na MŽP a na vědomí MHMP.

Prosím vás, abyste se připojili - dopisem i vyvěšením textu výzvy na vašich stránkách. Text výzvy včetně kontaktů v záhlaví, kam výzvu směrovat, je v příloze.

Děkuju, Zita
Újezdský STROM o.s.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s.

Čenovická 2145, 19016 Praha 9 -Újezd nad Lesy

IČ: 27 02 01 18
číslo registrace: VS/1-1/62709/05-R

pro

Ministerstvo životního prostředí

odbor obecné ochrany přírody a krajiny

Ing. Jiří Klápště, ředitel odboru

Výzva k okamžitému metodickému vedení Magistrátu hl. m. Prahy a dalších orgánů ochrany přírody k zajištění náležité právní ochrany stromořadí

Vážený pane řediteli,

jako občanské sdružení s pětiletou zkušností s účastí na řízeních k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les se připojujeme k iniciativě sdružení
4 – občanská, o.s.

Občané postižení Severojižní magistrálou, o.s.

Pankrácká společnost, o.s.

Občanská iniciativa Pankráce, o.s.

Tilia Thákurova, o.s.

a obracíme se na Vás s naléhavou výzvou k okamžitému metodickému zásahu vůči Magistrátu hlavního města Prahy a metodickému vedení všech orgánů ochrany přírody k zajištění náležité právní ochrany stromořadí.

Ministerstvo životního prostředí při přijetí nové vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení opakovaně deklarovalo, že oslabení ochrany některých dřevin, významně kritizované nevládními organizacemi i mnohými odborníky, tedy opuštění povolování kácen dřevin v zahradách, je vyvažováno zvýšenou ochranou stromořadí jako z celospolečenského hlediska mnohem významnější součásti veřejné zeleně. V metodickém doporučení k nové vyhlášce, které Váš odbor vydal ve Věstníku MŽP 8/2013, se v bodě II. a) výslovně uvádí, že „ke kácení stromořadí i ke kácení jednotlivých stromů, které jsou součástí stromořadí, je třeba povolení OOP, a to bez ohledu na obvod kmene ve výčetní výšce“.

S o to větším znepokojením jsme se v aktuálním rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy (dále též „MHMP“) ze dne 12. 11. 2013 dočetli právní názor, že „i kácení rozsáhlé aleje“ by mohlo proběhnout mimo správní řízení o žádosti o povolení kácení jako tzv. obnova porostů na pouhé předchozí oznámení podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Uvedené rozhodnutí MHMP se opírá o jeden rozsudek Nejvyššího správního soudu (č.j. 5 As 53/2011 – 109 ze dne 31. 8. 2012), který se však, jako každý rozsudek, týkal jedné konkrétní, velmi specifické situace, v níž soud uznal, že podle jeho názoru bylo možné ust. § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny použít (šlo o alej v prostředí nemovité kulturní památky, přičemž záměr její plné celkové obnovy byl odborně posouzen v samostatném správním řízení před orgánem státní památkové péče; za této situace uznal soud, že po získání pravomocného rozhodnutí orgánu státní památkové péče postačilo pouhé následné oznámení orgánu ochrany přírody, který navíc měl možnost oznámené kácení pozastavit, omezit nebo zakázat).

Již před přijetím nové vyhlášky posilující ochranu stromořadí byla dlouholetá výkladová a aplikační praxe taková, že stromořadí není porostem (což odpovídá i běžnému laickému chápání slova „porost“ - ostatně, s tím koresponduje i zavedení pojmu „zapojené porosty dřevin“ v nové vyhlášce), že pojem „porost“ byl převzat z lesního práva a na ochranu dřevin rostoucích mimo les (kde je předmětem ochrany každý jednotlivý strom) je aplikovatelný jen výjimečně. Ke kácení jednotlivých stromů ve stromořadí, a tím spíše celých stromořadí, proto vždy bylo vyžadováno povolení ke kácení. Ostatně celá tradiční právní ochrana dřevin rostoucích mimo les je postavena na principu ochrany každé jednotlivé dřeviny před poškozováním a ničením a principu povolování jejich kácení ve správním řízení, z nějž jsou připuštěny zákonem určité výjimky.

Právě správní řízení o žádosti o povolení kácení je (i podle soudní judikatury) nejvhodnějším právním rámcem pro objektivní a přezkoumatelné vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin a provedení správní úvahy o závažnosti důvodů pro povolení jejich kácení.

Pouze v rozhodnutí o povolení kácení je možné právně závazným a vynutitelným způsobem uložit povinnost provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením dřevin.

Ve správním řízení se naplňuje účast občanů na ochraně přírody, garantovaná zákonem (srov. § 70 zákona č. 114/1992 Sb.), ve správním řízení mohou jako účastníci vedle občanských sdružení uplatňovat svá práva i další dotčené osoby, např. vlastníci sousedních nemovitostí.

Režim kácení dřevin na pouhé předchozí oznámení je chápán jako výjimka z povolovacího principu a jeho fungování v praxi vždy přinášelo velké problémy. Orgán ochrany přírody má pouhých 15 dnů na pozastavení, omezení či zákaz oznámeného kácení (proto by tyto záměry neměly vyžadovat složité odborné posouzení, což záměry obnovy alejí nepochybně vyžadují), nelze uložit náhradní výsadbu, veřejnost nemá právo podílet se na rozhodování atd. Tyto kritické výhrady k oznamovacímu režimu vedly mj. k tzv. alejové novele zákona o ochraně přírody a krajiny (s účinností od 1. 12. 2009), kdy z oznamovacího režimu bylo do režimu povolování ve správním řízení přesunuto kácení dřevin u silnic a železničních drah.

Vzhledem ke všemu výše uvedenému by bylo nepřijatelným a zcela zásadním snížením dlouholeté úrovně právní ochrany dřevin rostoucích mimo les, a zvláště stromořadí, pokud by zavádějící výklad jednoho soudního rozhodnutí v konkrétní specifické situaci měl vést k tomu, že zejména správci veřejné zeleně a některé orgány ochrany přírody nebudou ke kácení dřevin ve stromořadí opatřovat povolení ke kácení. Již v tuto chvíli se na nás obracejí pracovníci samotných orgánů ochrany přírody a krajiny zásadně kritizující a odmítající tento zavádějící výklad, způsobující významné oslabení jejich pravomocí ve vztahu k záměrům kácení stromořadí.

V demokratické společnosti je možná ještě závažnějším rozměrem problému znemožnění účasti občanů na ochraně přírody upřením postavení účastníka řízení jejich občanským sdružením. Takové snížení dlouholetého standardu účasti veřejnosti na ochraně dřevin a přírody by nás nutilo hledat ochranu soudní cestou a všemi dalšími vhodnými formami.

Podle našich informací bohužel existuje reálné riziko, že citované rozhodnutí MHMP není ojedinělý exces z dlouholeté aplikační praxe, ale tento návod, jak obcházet nutnost získat ke kácení pravomocné povolení pod příslibem jakési „obnovy“ (právně nevymahatelné), by se mohl mezi vlastníky a správce zeleně rychle rozšířit.

Žádáme proto Mnisterstvo životního prostředí o urychlený metodický zásah.

S výše uvedeným textem se plně ztotožňujeme a prosíme, aby byl považován za apel a žádost i našeho o.s. Prosíme Vás o informaci o učiněných opatřeních.

Děkuji Vám a jsem s pozdravem,

MUDr Zita Kazdová

Újezdský STROM o.a.

V Újezdě nad Lesy, dne 6.prosince 2013

Milada Stroblová,
2013-12-07
přečteno 1630x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt