Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


CO TO JE Goodman Zdiby Logistics Centre ?

http://www.zdiby.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=1997

 

Na této adrese najdete plán  obrovské výrobní  haly  ve Zdibech.....

Spolek  pro Ďáblice podal proti této stavbě připomínku.

zde jsou další informace  a následně dokument SpD.

Dobrý den,

posílám zprávu, která se možná týká také Ďáblic. (Jestli se tato hrozba týká také Ďáblic, nedokážu posoudit).

Přeji Vám hezký den

Martin Morava


zasílám odkaz na portál cenia, na kterém lze najít bližší informace k halám Goodman, ohledně kterých momentálně probíhá zjišťovací řízení u Krajského úřadu Středočeského kraje.

Lhůta pro podání vyjádření  činí 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení s tím, že toto oznámení bylo zveřejněno na úřední desce Obce Zdiby dne 18.4.2016. Došlo k tomu až po urgencích na Krajském úřadě, protože Obec Zdiby bez těchto urgencí tento záměr vůbec nezveřejnila.


http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980

Z podstatnějších údajů vybírám některé namátkově:

V areálu bude pracovat 600 zaměstnanců,  areál bude produkovat "pouze" škodliviny ze související autodopravy a vytápění. Bohužel však nikde není uvedeno, o jakou výrobu by se mělo jednat a jaký druh pracovníků bude do "naší oblasti" přiveden?K tomu vyvstává i otázka dopravy a ubytování těchto "dělníků".


Doprava : denně se uskuteční odhadem spol. Goodman cca 1600 jízd. Z toho 800 osobními automobily, 400 užitkovými nákladními automobily, 400 nákladními soupravami. Stanovená úroveň kvality dopravy se na hlavní komunikaci II/608 změní z kvality A na B. 
Odhadem obousměrná intenzita v roce 2016 na přilehlých komunikacích : lehká auta 13906 vozidel, těžká vozidla 20108 voz/den celkem voz/den 16014 voz/den - a to je pouze odhad před realizací záměru. Plynulost dopravního toku bude omezená. (pozn. společnost Goodman uvádí v dopravní studii, že stupeň dopravního vytížení v místě je nízký !!!!!! to je samozřejmě naprostý nesmysl..., že by v místě kruhového objezdu u Staré pošty byla nízká doprava, ať již celý den, tak třeba i v dopravní špičce je holý nesmysl... a klamání příslušných úřadů)

Provoz a obsluha areálu: Hala A má plochu cca 34.000 m2, hala B plochu 41.500 m2. Výška hal 14, 5 metrů. Od obytné zástavby bude areál oddělen 5 m vysokými zdmi.  Obě haly jsou obsluhovány nákladní dopravou.

Ovzduší v okolí navrhované stavby logistického areálu - nejvýznamnějším zdrojem emisí je doprava z  dálnice.  
V důsledku blízkosti ostatních frekventovaných komunikací je tato lokalita zatížena především hlukem a emisemi z automobilové dopravy. 
Vymezené území se zhoršenou kvalitou ovzduší:
... čtvercová síť  k velikosti 1 km2 lze hodnotit imisní zatížení lokality jako znečištěné, imisní limit pro benzol a pyren, je zde překračován
(pozn. benzol je překračován již nyní - budeme mít studii o zásadním vlivu této látky na rakovinné onemocnění - zvýšení dopravy tak zásadním způsobem jako je doprava pro haly Goodman samozřejmě tuto situaci ještě výrazně zhorší!!!)

Akustická situace: Lokalita určená pro výstavbu areálu je výrazně zatížená hlukem především z dálnice  D8, do určité míry i ze silnice II/608 a dalších komunikací z okolí. 
Ze západu komunikací II/608, z východu dálnicí, ze severu pak souborem dopravních staveb mimoúrovňové křižovatky MÚK Exit 1 na D8 a navazujícího kruhového objezdu propojujícího rampy mimoúrovňové křižovatky na silnici II/608 a I/9.

Splaškové odpadní vody a splašková kanalizace - do sítě obce - centrální ČOV - Obec se potýká s nedostatečnou kapacitou ČOV a je plánované navýšení její kapacity /dotace?/ Obec garantuje 350 EO. Napojení areálu bude v ulici J.Kámena.

Půda: jedná se o nejkvalitnější zemědělskou půdu s třídou ochrany ZPF I.  Bude vykáceno 23 stromů a vymýceny keřové skupiny. Z důvodu bezprostřední přítomnosti frekventovaných silnic to znamená v podstatě trvalé rušení /hluk a světlo/ a omezenou prostupnost krajiny , což významně snižuje atraktivnost lokality pro hnízdění ptactva.  Byl zaznamenán výskyt srnky obecné, krtka obecného, havrana polního, bažanta obecného, kose černého, straky obecné.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spolek pro Ďáblice

Na Blatech 243/7, 182 00 Praha 8 - Ďáblice

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor životního prostředí

Zborovská 11

150 21 Praha 5

V Praze 9. května 2016

Připomínky Spolku pro Ďáblice k výstavbě záměru STC 1980 GOODMAN Zdiby Logistic Centre:

  • Rozloha záboru 18 ha znamená mimořádně velkou a především nenahraditelnou ztrátu obdělávané nejkvalitnější zemědělské půdy (černozem vysoké bonity).

  • Stavba zcela zničí výhled na dominantu Zdib - historickou část obce, haly vysoké 14,5 metrů by měly navíc stát na vyšším místě než cenné historické stavby (kostel, pozdně renesanční zámek). Záměr svým rozsahem, pojetím a umístěním představuje bezohlednou a necitelnou degradaci kulturní krajiny.

  • Stavba naruší ráz krajiny na rozvodí řek Vltavy a Labe (přibližně v 300m nad mořem). Velká zastavěná plocha a monolitický charakter hal může změnit vodohospodářské a povětrnostní poměry v okolí. Vzhledem k převládajícím větrům od SZ lze očekávat častější výskyt mimořádně silného vzdušného proudění, respektive jeho soustředění do úvozu, který již dnes vytváří dálnice, směrem na Ďáblice.

  • Haly a zpevněné plochy stavby při deštích kumulují velké množství dešťové vody, jejíž svod a vsakování není dostatečně vyřešeno. Není dáno, kam budou svedeny dešťové vody (podél dálnice do směru východ Mratínský potok Ďáblice, či do směru západ Přemyšlenský potok Zdiby), je ohroženo zadržování vody v krajině.

  • Navýšení dopravy znamená další přetížení dopravy/často na stupni III až V/ jak na komunikaci II/608 tak i na dálnici D8 a následně i R8 ku Praze. S nárůstem  dopravy se zhorší ovzduší, prašnost a kvalita půdy v okolí. Dojde rovněž k nárůstu hluku.

  • Není zohledněn souběh negativních vlivů (emise, prašnost, hluk) vlivem rostoucí automobilové a letecké dopravy (viz plánovaná výstavba silničního obchvatu Prahy v úseku Březiněves-Suchdol, výstavba nové vzletové a přistávací dráhy letiště Václava Havla a výstavba nového letiště s mezinárodní leteckou dopravou Vodochody). Tyto vlivy je nutné vyhodnotit s přihlédnutím k aktuálnímu stavu (nejnovějším dopravním studiím) – zejména k velkému nárůstu osobní i nákladní automobilové dopravy, k němuž došlo v posledních letech.

  • Není specifikováno, k jakým účelům mají haly sloužit. Vedle logistického centra je uváděna možnost blíže neurčené výroby. Bez jasné definice účelu stavby nelze zhodnotit její další možné negativní dopady na životní prostředí. Je nezbytné jednoznačné vymezení využití objektů pro konkrétní výrobu a zhodnocení zátěže (hluk, prach, pach, znečištění vod), kterou bude výroba generovat.

Vzhledem k rozsahu a povaze záměru žádáme, aby byl záměr posouzen v řízení EIA. Žádáme rovněž, aby v řízení EIA byly brány v potaz také názory a výhrady okolních obcí a MČ Prahy, které budou jmenovanou stavbou ovlivněny.

Spolek pro Ďáblice

Mgr. Dušan Andrš, PhD

místopředseda

 

 

Milada Stroblová,
2016-05-12
přečteno 2077x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt