Home | O nás | Stanovy spolku | Kontakt | Registrace
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa

Stanovy Spolku pro Ďáblice

S t a n o v y

Spolek pro Ďáblice

 

Článek I.

Název a sídlo, působnost a charakter spolku


1. Název: Spolek pro Ďáblice (dále jen spolek).

2. Sídlo spolku: Na Blatech 7/243, 182 00 Praha 8-Ďáblice


3. Územní působnost: spolek působí zejména na území městské části Praha - Ďáblice, spolek se nečlení na organizační jednotky - celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.


4. Charakter spolku: Ve spolku se sdružují zastánci a ochránci životního prostředí k ochraně přírody a životního prostředí na území Ďáblic a rozvoji občanské společnosti v této oblasti.

 

Článek II.

Právní postavení

 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý a sdružuje členy na základě jejích svobodného rozhodnutí za účelem prosazování veřejných zájmů.

 2. Spolek je právnickou osobou.

 3. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.

 

Článek III.

Cíle činnosti

 1. Ochrana přírody a krajiny je hlavním posláním spolku.

 2. Ochrana veřejného zdraví

 3. Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy

 4. Ochrana zeleně v obci

 5. Podpora projektů pro obnovitelnou energii

 

Článek IV.

Náplň a formy činnosti

 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.

 2. Hlavní formou dosahování cílů spolku je provozování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:

 1. aktivity členů spolku ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí

 2. kooperace s jinými spolky majícími za svůj hlavní cíl ochranu životního prostředí

 3. soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně)

 4. organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku

 5. účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány

 1. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví valná hromada.

 

 

Článek V.

Členství ve spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství ve spolku není na překážku členství v jiných občanských organizacích či dalších spolcích a právnických osobách, jejichž činnost není v rozporu s posláním spolku.

 2. Členy spolku jsou členové přípravného výboru podepsaní pod návrhem na registraci spolku. Členem spolku se dále může stát jakákoliv jiná osoba, která spolku podá písemnou přihlášku, v níž se zaváže dodržovat stanovy.

 3. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor spolku.

 4. Členství vzniká dnem přijetí za člena, tj. dnem rozhodnutí výkonného výboru o přijetí.

Dokladem o členství je písemné potvrzení o členství vydané výkonným výborem.

 1. Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 300,- Kč ročně. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku.

 2. Členství zaniká:

 1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku

 2. rozhodnutím valné hromady o vyloučení

 3. nezaplacením členských příspěvků, a to ani po upozornění výkonným výborem v dodatečné lhůtě 1 měsíce po tomto upozornění

 4. úmrtím, zánikem právnické osoby - člena spolku, zánikem spolku

Článek VI.

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo:

  1. účastnit se valné hromady spolku

  2. podílet se na činnosti spolku

  3. být volen do orgánů spolku

  4. obracet se na orgány spolku s podněty, dotazy a stížnostmi a žádat jejich vyjádření

 2. Člen má povinnost:

  1. dodržovat stanovy spolku

  2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku

  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku

  4. platit členské příspěvky

  5. dle svých možností přispívat na krytí finančních nákladů spolku

  6. po zániku členství vrátit všechny jemu svěřené věci v majetku spolku

  7. člen je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, jež by bylo v rozporu s cíli spolku, nebo by mohlo poškodit jméno nebo pověst spolku

 

Článek VII.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Valná hromada

 2. Výkonný výbor

 3. Revizní komise

Článek VIII.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

 3. Valnou hromadu svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Valnou hromadu svolává výkonný výbor vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku. Oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději 10 dní před jejím konáním, a to poštou nebo e-mailem nebo na internetových stránkách spolku.

 4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů spolku.

 5. Valná hromada volí na začátku každé schůze předsedu valné hromady, zapisovatele a skrutátora.

 6. Každý člen má jeden hlas.

 7. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů spolku.

 8. Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují přítomní členové výkonného výboru, skrutátor a zapisovatel.

 9. Valná hromada zejména:

  1. rozhoduje o změnách stanov spolku

  2. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet spolku a účetní uzávěrku hospodaření

  3. volí členy výboru a revizní komise

  4. rozhoduje o zrušení členství

  5. rozhoduje o zániku spolku

  6. schvaluje organizační řád spolku a další vnitřní předpisy sdružení

Článek IX.

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Je tvořen předsedou  a dvěma místopředsedy.

 2. Výkonný výbor má nejméně 3 a nejvíce 7 členů.

 3. Členové výkonného výboru jsou voleni na dobu dvou let. Funkční období člena výboru však neskončí dříve, než se od okamžiku uplynutí období dvou let koná nejbližší valná hromada.

 4. Člen výkonného výboru může ze své funkce odstoupit, a to s účinností ke dni doručení písemného odstoupení ostatním členům výkonného výboru na schůzi výkonného výboru. Nový člen výboru bude navržen výkonným výborem na nejbližší valné hromadě. Pokud počet členů výkonného výboru poklesne pod minimální počet členů, jsou zbylí členové povinni svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu. Pokud odstoupí všichni členové výkonného výboru, svolá bez zbytečného odkladu valnou hromadu revizní komise. Pokud nebude možno svolat valnou hromadu ani tímto způsobem, svolá ji z vlastního podnětu některý z členů spolku.

 5. Výkonný výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

 6. Výkonný výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda podle naléhavosti řešení svěřených úkolů.

 7. Člen výkonného výboru nesmí být zároveň členem revizní komise.

 8. Výbor zejména:

  1. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru a hospodáře spolku

  2. koordinuje činnost spolku včetně plnění plánu činnosti schváleného valnou hromadou

  3. svolává valnou hromadu

  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady

  5. rozhoduje o přijetí za člena spolku

  6. navrhuje změnu zásad a pravidel členství ve spolku

  7. vede seznam členů spolku

  8. koordinuje realizaci projektů

  9. rozhoduje o způsobu majetkového vypořádání v případě zániku spolku.

 9. Každý člen výboru jedná a podepisuje jménem spolku samostatně. O samostatném jednání a podepisování jménem spolku je člen povinen bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy výboru.

 10. Pro dílčí aktivity sdružení mohou být výkonným výborem jmenovány další komise a výbory podřízené výkonnému výboru.

 11. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

 12. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek X.

Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.

 2. Revizní komise má nejméně 3 členy.

 3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení, upozorňuje výkonný výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 2x ročně.

 4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolních činností.

 5. Revizní komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů přezkoumá nepřijaté rozhodnutí nejblíže konaná valná hromada. Pokud tato s rozhodnutím nevysloví souhlas platí, že rozhodnutí nebylo přijato.

 Článek XI.

Zásady hospodaření

 

 1. Spolek je neziskovou organizací. Členské příspěvky a případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku.

 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

Článek XII.

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady.

 2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vyrovnání.

 3. Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.

 

Článek XIII.

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku spolku. Změny stav nabývají účinnosti dnem schválení Valnou hromadou.

 2. V otázkách těchto Stanovách neupravených se použije obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


Přiso - Ekofórum-Přiso - Ekofórum

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

Ďáblické rezidence-Ďáblické rezidence aneb pořiďte si byt u největší pražské skládky

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Kontakt | Registrace