Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Vyjádření O.s. pro Ďáblice k dokumentaci vlivů záměru "Paralelní RWY 06R/24L letiště Praha-Ruzyně" na živ.prostředí

Vyjádření O.s. pro Ďáblice k dokumentaci vlivů záměru "Paralelní  RWY 06R/24L letiště Praha-Ruzyně" na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

odbor posuzování vlivů na životní prostředí

Vršovická 1442/65

100 10  Praha 10 –Vršovice

 

Doporučeně!

 

Věc: Vyjádření Občanského sdružení pro Ďáblice k dokumentaci vlivů záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ na životní prostředí  (dokumentace prosinec 2009 - č.j. 107484/ENV/09 ze dne 4. ledna 2010)

 

K dokumentaci záměru Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ uplatňujeme následující připomínky.

 

1.Při dopracování dokumentace nevzal zpracovatel vůbec v úvahu výhrady Občanského sdružení pro Ďáblice z 2.2.2008 k zařazení městských částí a obcí do kategorie „C“,  kde bylo konstatováno, že kritéria pro takové zařazení jsou příliš vágní na to, aby je bylo možné použít pro exaktní vymezení oblastí, které budou v souvislosti s realizací paralelní dráhy zasaženy zvýšeným hlukem leteckého provozu. Viz např. formulace „ojedinělé přelety letadel“ či „velmi malá četnost výskytu“. Proč se jako jedno z kritérií kategorie C také nezvažují „předpokládané trajektorie letu pro výhledový provoz“ ? Je evidentní, že navrhovaná paralelní dráha přivede sestupující letadla nad severní část MČ Ďáblice. Zpráva opírající se o takto nastavená kritéria předem nepatřičně vylučuje zevrubnější posouzení případných negativních dopadů  leteckého provozu na MČ Ďáblice v budoucnu.

Dokumentace nezohledňuje skutečnost, že se obytná zóna MČ Ďáblice rozprostírá na území o nadmořské výšce v rozmezí 250-330m. Zástavba výše položené části obce s nadmořskou výškou v rozmezí 290-330m se nachází přibližně o 30 metrů výše než srovnatelné části sousední obce blíže k letišti, Dolních Chaber. Vzhledem k tomu, že Ďáblice jsou vzdáleny od Dolních Chaber cca 2km, lze předpokládat, že výška sestupujícího letadla nad uvedenou částí Ďáblic nebude o mnoho větší než výška nad Dolními Chabry. Dokumentace rovněž nebere v úvahu skutečnost, že v místech výše položených a otevřených směrem k letovému koridoru je působení hluku významně větší než v polohách rovinatých nebo údolních. Právě takovou polohu má výše situovaná část MČ Ďáblic rozkládající se na svahu přivráceném k stávající i plánované letové dráze.

V dokumentaci není zohledněn nynější letový koridor  východ – západ v severní části Ďáblic s 2-5 minutovým intervalem přeletu letadel, která se stáčejí směrem na Dolní Chabry.

2. Zpracovatel nerespektoval a nesplnil požadavky Ministerstva životního prostředí na dopracování dokumentace (viz č. j. 21550/ENV/08), ani oprávněné připomínky dotčených obyvatel, obcí, městských částí a občanských sdružení k předchozí dokumentaci (dokumentace 2007).

3. Dokumentace neobsahuje údaj o kapacitě záměru ani jiné informace o konečném rozsahu letiště Praha Ruzyně, a je proto z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. i nadále neposuzovatelná. Provozovatel ruzyňského letiště, společnost Letiště Praha, a.s., v rámci procesu EIA od roku 2005 potřetí zatajil veřejnosti i úřadům, jak velké letiště plánuje vybudovat (oznámení záměru 2005, dokumentace 2007, dokumentace 2009).

4. Nebyla posouzena únosnost záměru z hlediska jeho vlivu na zdraví současných ani budoucích obyvatel.

5. Dokumentace nerespektuje doporučení WHO na ochranu obyvatel před nadměrným hlukem.

6. Dokumentace a ani jiné doklady neobsahují konkrétní závazné omezení nočního provozu.

7. Nesouhlasíme s navrhovaným rozšířením ochranného hlukového pásma na území se stávající obytnou zástavbou, které umožní neomezené překračování hlukových limitů.

8. Záměr není v souladu s územně plánovací dokumentací, představuje dopravní stavbu nadmístního významu, která způsobí trvalé překročení zákonných hygienických limitů hluku v území vymezeném jako obytné, bez vyznačení jakýchkoliv negativních vlivů a omezení v platném územním plánu.

9. I z chybné dokumentace záměru zpracované bez variant na základě neúplných a podhodnocených podkladů (např. nezahrnutí území Lysolají a Sedlce a Ďáblic, podhodnocené stavy obyvatel, …) jednoznačně vyplývá, že záměr by způsobil překročení hygienických limitů hluku na územích se stávající obytnou zástavbou.

10. Dokumentace se vůbec nezabývá stavem životního prostředí po roce 2020, které by se vlivem záměru nepochybně dále zhoršovalo a letecký hluk by tak dlouhodobě ohrožoval zdraví obyvatel, žijících v okolí letiště.

Vzhledem k výše uvedenému požadujeme vydaní nesouhlasného stanoviska EIA k záměru výstavby paralelní dráhy a násobného navýšení leteckého provozu na letišti v Praze Ruzyni, které se nachází v hustě obydleném území okraje hl.m Prahy, kde jsou již nyní překračovány zákonné hygienické limity.

 

V Ďáblicích 11.2.2010

 

Za Občanské sdružení pro Ďáblice

 

Taťjana Dohnalová, předsedkyně

 

 

Tatjana  Dohnalová,
2010-02-12
přečteno 2280x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt