Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa

Stanovy Spolku pro Ďáblice

 

Úplné znění k 30. 1. 2019

 

Článek I.

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 

1. Název: Spolek pro Ďáblice (dále jen „spolek").

2. Sídlo spolku: Na Blatech 7/243, 182 00 Praha 8-Ďáblice

3. Územní působnost: spolek působí zejména na území městské části Praha - Ďáblice, spolek se nečlení na organizační jednotky - celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

4. Charakter spolku: Ve spolku se sdružují zastánci a ochránci životního prostředí k ochraně přírody a životního prostředí na území Ďáblic a rozvoji občanské společnosti v této oblasti.

 

5. Spolek pro Ďáblice je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č.89/2012 Sb.

 

 

Článek II.

Právní postavení

 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, samosprávný, nepolitický a sdružuje členy na základě jejích svobodného rozhodnutí za účelem prosazování veřejných zájmů.
 2. Spolek je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání
 3. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.
 4. Práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
 5. Spolek je nezisková organizace

 

Článek III.

Cíle činnosti - poslání spolku

 1. Ochrana přírody a krajiny je hlavním posláním spolku.
 2. Ochrana veřejného zdraví
 3. Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy
 4. Ochrana zeleně v obci
 5. Podpora projektů pro obnovitelnou energii
 6. Praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty
 7. Spoluúčast na strategii územního plánování a rozvoje obce a jejího okolí především s ohledem na udržitelnost životního prostředí, ale i s ohledem na dopady na přírodu a krajinu, dopravu a intravilán obce
 8. Účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy výše vyjmenované

 

 

Článek IV.

Náplň a formy činnosti

 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.
 2. Hlavní formou dosahování cílů spolku je provozování obecně prospěšných činností, zejména:

a.       aktivity členů spolku ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí

b.      kooperace s jinými spolky majícími za svůj hlavní cíl ochranu životního prostředí

c.       soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně)

d.      organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku

e.      účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy vyjmenované v článku III.

3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví valná hromada.

 

 

Článek V.

Členství ve spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství ve spolku není na překážku členství v jiných občanských organizacích či dalších spolcích a právnických osobách, jejichž činnost není v rozporu s posláním spolku.
 2. Členy spolku jsou členové přípravného výboru podepsaní pod návrhem na registraci spolku. Členem spolku se dále může stát jakákoliv jiná osoba, která spolku podá písemnou přihlášku, v níž se zaváže dodržovat stanovy.
 3. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor spolku.
 4. Členství vzniká dnem přijetí za člena, tj. dnem rozhodnutí výkonného výboru o přijetí.
 5. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

Dokladem o členství je písemné potvrzení o členství vydané výkonným výborem.

 1. Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 300,- Kč ročně. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor spolku.
 2. Členství zaniká:

a.       doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku

b.      rozhodnutím valné hromady o vyloučení

c.       nezaplacením členských příspěvků, a to ani po upozornění výkonným výborem v dodatečné lhůtě 1 měsíce po tomto upozornění

d.      úmrtím, zánikem právnické osoby - člena spolku, zánikem spolku

 

Článek VI.

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo:
  • účastnit se valné hromady spolku
  • podílet se na činnosti spolku
  • být volen do orgánů spolku
  • obracet se na orgány spolku s podněty, dotazy a stížnostmi a žádat jejich vyjádření
 2. Člen má povinnost:
  • dodržovat stanovy spolku
  • aktivně se podílet na plnění cílů spolku
  • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
  • platit členské příspěvky
  • dle svých možností přispívat na krytí finančních nákladů spolku
  • po zániku členství vrátit všechny jemu svěřené věci v majetku spolku
  • člen je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, jež by bylo v rozporu s cíli spolku, nebo by mohlo poškodit jméno nebo pověst spolku
 3. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku
 4. Výkonný výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný

 

Článek VII.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Valná hromada
 2. Výkonný výbor

 

Článek VIII.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
 3. Valnou hromadu svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Valnou hromadu svolává výkonný výbor vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku. Oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději 10 dní před jejím konáním, a to poštou nebo e-mailem nebo na internetových stránkách spolku.
 4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů spolku.
 5. Valná hromada volí na začátku každé schůze předsedu valné hromady, zapisovatele a skrutátora.
 6. Každý člen má jeden hlas.
 7. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů spolku.
 8. Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují přítomní členové výkonného výboru, skrutátor a zapisovatel.
 9. Valná hromada zejména:
  • rozhoduje o změnách stanov spolku
  • schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a účetní uzávěrku hospodaření
  • stanovení výše a splatnosti členských příspěvků
  • volí členy výboru
  • rozhoduje o zrušení členství
  • rozhoduje o zániku spolku
  • schvaluje organizační řád spolku a další vnitřní předpisy sdružení

 

Článek IX.

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Je tvořen předsedou  a dvěma místopředsedy.
 2. Výkonný výbor má nejméně 3 a nejvíce 7 členů.
 3. Členové výkonného výboru jsou voleni na dobu dvou let. Funkční období člena výboru však neskončí dříve, než se od okamžiku uplynutí období dvou let koná nejbližší valná hromada.
 4. Člen výkonného výboru může ze své funkce odstoupit, a to s účinností ke dni doručení písemného odstoupení ostatním členům výkonného výboru na schůzi výkonného výboru. Nový člen výboru bude navržen výkonným výborem na nejbližší valné hromadě. Pokud počet členů výkonného výboru poklesne pod minimální počet členů, jsou zbylí členové povinni svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu. Pokud nebude možno svolat valnou hromadu tímto způsobem, svolá ji z vlastního podnětu některý z členů spolku.
 5. Výkonný výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
 6. Výkonný výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda podle naléhavosti řešení svěřených úkolů.
 7. Výkonný výbor zejména:
  • volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru a hospodáře spolku
  • koordinuje činnost spolku včetně plnění plánu činnosti schváleného valnou hromadou
  • svolává valnou hromadu
  • zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
  • rozhoduje o přijetí za člena spolku
  • navrhuje změnu zásad a pravidel členství ve spolku
  • koordinuje realizaci projektů
  • rozhoduje o způsobu majetkového vypořádání v případě zániku spolku.
 8. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku.
 9. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis bud předseda nebo místopředseda nebo hospodář. K jednání za spolek v dílčích věcech může být zmocněna další osoba a to tak, že minimálně dvěma členy výkonného výboru. Plná moc musí být v takovém případě časově a věcně omezená s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby.
 10. Členové výkonného výboru se zavazují navzájem informovat o všech dokumentech jimi podepsaných, např. formou emailové korespondence. Každý člen výkonného výboru má přístup do datové schránky spolku, pokud není domluveno jinak.
 11. Pro dílčí aktivity sdružení mohou být výkonným výborem jmenovány další komise a výbory podřízené výkonnému výboru.
 12. Výkonný Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 13. Výkonný Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

 

Článek X.

Zásady hospodaření

 

 1. Spolek je neziskovou organizací. Členské příspěvky a případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku.
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právních osob. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná odměna sjednaná na základě platné smlouvy.

 

Článek XI.

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vyrovnání.
 3. Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.

 

Článek XIII.

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku. Změny stanov nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
 2. V otázkách těchto Stanovách neupravených se použije obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt