Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Komentáře a názory na projekt Dáblické rezidence

Představení projektu Ďáblické rezidence zapříčinilo vznik množství reakcí

Rezidenti nebo občané

Developerská firma Ďáblické rezidence s.r.o. připravuje v prostoru mezi areálem statku, Ďáblickou ulicí a prameništěm Mratínského potoka výstavbu obytného komplexu, který má sestávat z 11 bytových a 22 rodinných domů.

Opravdu bez negativních vlivů?

Projektant, jenž v uvedeném řízení hájí zájmy investora, ujišťuje, že „lze vyloučit negativní vlivy na obyvatelstvo". K pozitivním přínosům projektu podle investora patří vytvoření „nové obytné lokality v blízkosti rekreačního prostředí Ďáblický háj" či „vybudování moderního bydlení pro stovky obyvatel". Projektant sice přiznává, že výstavba areálu znamená zábor orné půdy, takové „čerpání vyčerpatelného přírodního zdroje" však hodnotí jako akceptovatelné, neboť se jím „naplňuje" platný územní plán. Některé pasáže projektu dokonce slibují zlepšení. Díky výstavbě údajně dojde k přeměně stávajících „chudých rostlinných a živočišných společenství" v „plochy zeleně se zastoupením trávníků, keřů a stromů", které „zlepší podmínky pro existenci živočichů". Díky tomu „nepochybně dojde k rozšíření počtu druhů, které sem budou imigrovat z okolních ploch zeleně a zahrad..." Ani scenérie nedojde podle projektu újmy. Jako „krajinné dominanty" jsou zmíněny toliko skládka Ďáblice a ulice Cínovecká D-8, přičemž projektant dochází k závěru, že „nebudou dotčeny významné krajinné prvky" ani „nebude negativně ovlivněna estetická kvalita území".

Nechceme novou dominantu

Bytostní optimisté či ti, kdo zastávají názor, že se musíme smířit s negativy, která bydlení na okraji Prahy nutně přináší (jak se kdysi na stránkách Ďáblického zpravodaje vyjádřil bývalý místostarosta), nechť laskavě zváží, zda mají ve čtení tohoto článku pokračovat. Ty, kdo nechtějí zavírat oči před realitou, si však dovolím upozornit na následující souvislosti.

V Ďáblicích máme jistě i jiné dominanty než skládku či dálnici, které zmiňuje projekt. Vícepodlažní bytovky „Ďáblických rezidencí" by se však staly novou dominantou prostoru, který až dosud utváří areál zámeckých a hospodářských staveb. Nic nevypovídá o bezohlednosti a nekulturnosti současných developerů zřetelněji než plán obestavět chátrající, avšak architektonicky a historicky cenný areál obytnými domy nepřiměřených rozměrů. Podobně tvrzení, že zábor orné půdy poslouží naplnění územního plánu je berličkou, jejímž smyslem je bagatelizovat skutečnost, že prakticky 100 % plochy určené k zastavění je tvořeno kvalitní černozemí, na niž se vztahuje I. a II. třída ochrany půd.

To, co mnohé z nás nenechává lhostejnými např. při četbě novin, z nichž se dovídáme o hrozivém tempu úbytku orné půdy v naší vlasti, se děje také za našimi humny. Projekt „Ďáblických rezidencí" jakoby ztělesňoval i další ekologický problém, s nímž si naše společnost neví rady, totiž problém úbytku a znečišťování vod. Projekt umísťuje 33 domů do prostoru, který je součástí prameniště Mratínského potoka, aniž by zvažoval, jaký dopad může mít hlubinné založení objektů na podzemní vody, jejichž hladina je v tomto prostoru mimořádně vysoká.

Samotné domy budou jistě dobře odizolovány a tak ochráněny před působením podzemní vody, otázkou možného nevratného narušení hydrologické rovnováhy prameniště se však projekt nezabývá. V době, kdy řada pražských městských částí provádí revitalizaci pramenů či odstraňuje umělé překryty vodních koryt, hrozí Ďáblicím znehodnocení prameniště jejich jediného potoka. Místo, kde by se mělo stavět, je v současné době polozapomenutým koutem obce. To však neznamená, že jde o kout bezvýznamný, naopak. Dvě nevelké vodní plochy, místa na nichž pramení Mratínský potok, jsou ostrůvky života, které spolu s blízkou roztroušenou zelení vytvářejí cennou přírodní niku. Úpravy parkového charakteru, které předpokládá projekt „Ďáblické rezidence", mohou jen stěží konkurovat funkcím přirozeného přírodního prostoru.

Zastavme ničení krajiny

Bylo by možné zmínit i další problémy, které by pro každodenní život obce znamenal příchod bezmála tisícovky nových obyvatel, jistě tak učiní povolanější, než jsem já. Svým článkem chci především upozornit na to, že jsme všichni svědky absolutním rozsahem možná nevelkého, avšak závažného ničení krajiny. Ano, Ďáblice ještě svoji krajinu mají, stačí se rozhlédnout třeba od hvězdárny. Necitlivá plošná výstavba na okrajích stávající zástavby, jež má dnes podobu projektu „Ďáblických rezidencí", nás však může velmi brzy o půvaby naší krajiny připravit. Na závěr ocituji ze zákona o ochraně přírody, na nějž se odvolává také projektant „Ďáblických rezidencí", aniž by však pro něj znění zákona bylo korektivem podoby projektu: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, estetických hodnot, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině". Moudrá slova. Nevím jak rezidenti, jako občané bychom však měli trvat na jejich naplňování.

Dušan Andrš

Developeři mění podobu Ďáblic

Pod názvem Ďáblické rezidence s.r.o. vystupují developeři, kteří chtějí za bývalým statkem v severní části Ďáblic postavit soubor obytných a rodinných domů.

Třípodlažní je však pouze jediný dům, zbývajících 10 bytových domů je čtyřpodlažních. Součástí sídliště bytovek, které se pyšní označením „rezidence", má být též 22 rodinných domů. Přes devět stovek obyvatel nového sídliště bude mít k dispozici celkem 287 parkovacích stání v podzemních garážích, v garážích u rodinných domů a při komunikacích.

V záměru předloženém pro zjišťovací řízení dle zákona o posuzování vlivu staveb na životní prostředí není ani slovo o infrastruktuře. Bude se stavět jen obytný komplex, jehož první část by měla být dokončena již v roce 2013. Děti si nejspíše budou hrát na vlastním písečku, projekt na ně pamatuje jedním pískovištěm, jednou prolézačkou a dvěma lavičkami. Teprve v další etapě výstavby, s níž je v budoucnu uvažováno, je naplánována mateřská škola pro 60 dětí.

Zkusme si položit otázku: Co přinese tento velkorysý projekt Ďáblicím a jejím občanům? Náhlý nárůst obyvatel téměř o jednu čtvrtinu bude velkou zátěží nejen pro dopravu v již nyní přetížené Ďáblické ulici. Na exponovaných místech v obci budou chybět parkovací místa. Čekací doba na poště či u lékaře se prodlouží. Již nyní je problém umístit dítě do mateřské školy, takto nebude stačit ani kapacita základní školy. Nezapomeňme, že v blízké době budou na území Ďáblic dostavěny tři velké domy s cca 60 byty (na rohu Ďáblické a Hořínecké a u Ďáblického hřbitova nad Akcízem). Již sama tato výstavba znamená zvýšení počtu dětí ucházejících se o umístění v mateřské a základní škole. Vyjmenovala jsem jen negativa. Najdou se pozitiva, která by je vyvážila? Já je nevidím.

Domnívám se, že nastal čas, abychom zahájili na radnici otevřenou diskusi s občany, jak si představují rozvoj Ďáblic v nejbližších letech. Každý názor je pro mě jako zastupitelku důležitý, abych mohla zodpovědně spolurozhodovat o budoucí podobě Ďáblic.

Táňa Dohnalová

Ďáblické rezidence aneb pořiďte si byt u největší pražské skládky.

Místo pro novou zástavbu nazvanou, jak už to u takovýchto developerských projektů bývá, velmi honosně Ďáblické rezidence, nebylo zvoleno příliš vhodně. Jedná se o území, které je dnes postiženo množstvím negativních vlivů, které mohou značně znepříjemnit život nových obyvatel.

Oblast plánované výstavby se nalézá pouhých 600 metrů od jihozápadního konce nevábné ďáblické skládky, na kterou jsou denně přiváženy tuny nového odpadu. Ukončení skládkování není bohužel v dohledu, naopak provozovatel i magistrát předpokládá její rozšíření na další katastr. Kopec odpadků ač z části zatravněn tvoří i hlavní pohledovou dominantu území. Nové bytové domy od skládky oddělí pouze pole, igelitové sáčky a jiný lehký odpad, zalétávající často k okraji stávající zástavby, jistě nalezne útočiště též na nových plotech a trávnících Ďáblické rezidence. Na druhé straně je nejvýznamnějším zdrojem emisí, prachu a hluku teplická dálnice, která se nachází pouze půl kilometru východně. Dálnici od okolí neoddělují od okolního prostoru žádné stěny, protihlukové bariéry či valy. I přes urgence mnohých ďáblických občanů se s jejich výstavbou zatím nepočítá. A nelze vyloučit, že v budoucnu se situace ještě významně zhorší. V případě realizace jižní varianty severního okruhu kolem Prahy zde bude postavena další dálnice a to pouhý jeden kilometr severně od Ďáblických rezidencí. Nedosti na tom, při křížení obou dálnic bude zbudována jedna z největších dálničních křižovatek u nás. Tím bohužel enormní zátěž na životní prostředí nekončí. Přímo nad severní částí ďáblického katastru se nalézá letecký koridor. Většina letadel, která míří na ruzyňské letiště, přelétá právě tudy, a protože se před přistáním pohybují v nižší letové hladině, zatěžuje obyvatele hluk z leteckého provozu. Nově plánovaná paralelní přistávací dráha by přivedla letadla ve zvýšeném počtu nejen nad hlavy obyvatel Ďáblických rezidencí.

Jádrem projektu je celkem jedenáct bytových domů se čtyřmi nadzemními podlažími. Jedná se o fádní utilitární architekturu, jakési „menší krabicovité paneláky". Rezidenti se mají na co těšit.

Jan Havrda

Satelit pod Ďáblickou skládkou a úcta ke krajině

V roce 2008 byly členové komise životního prostředí a komise výstavby Městské části Praha Ďáblice a zástupci Občanského sdružení pro Dáblice přizváni k prvnímu pracovnímu jednání s reprezentanty irského investora, který zakoupil poblíž pramene Mratínského potoka parcely a rozhodl se vystavět zde novou ďáblickou čtvrť počtem obyvatel jen o málo menším než počet obyvatel Ďáblic v době jednání. Všichni přizvaní byli návrhem desítek domů zaskočeni. Zahraniční investor hledající po obvodu Prahy lokality, kde lze vydělávat na prodeji nových bytů, nepocítil sebemenší souznění s krajinou a geniem loci Ďáblic. Přizvaní vyjádřili kritické připomínky. Bylo nám přislíbeno, že projekt bude upraven. Na dalším jednání byl předložen zmenšený projekt. Architekti a zástupce irského investora přišli dobře připraveni. Přinesli nám tiskovinu, kterou vytvořili pro srozumitelnou presentaci svého projektu. Nesla název „Zredukovaný návrh na základě připomínek MČ“ a obsahuje zmenšení počtu domů, snížení jejich výšky a větší péči o životní prostředí. V textu se píše: „Věříme, že projekt Rezidence Ďáblice se stane pro vaši městskou část přínosem. A to nejen ve formě impulzu k rozvoji území v souladu s územním plánem hl. m. Prahy, ale v podobě kvalitního prostředí pro spokojený život obyvatel celé městské části.“

Jak komentovat? Mimo jiné i takto. Developeři kupí zisky, radnice těžce hledají peníze na stavbu občanské vybavenosti - škol, školek, atd. Občané z ulice Ďáblické trpí již dnes vlivem narůstající dopravy smogem a hlukem. Ďáblická by měla vstřebat dalších cca 440 aut obyvatel, kteří by za nákupy, za prací vyjížděli na Ďáblickou ze vzniklých Ďáblických rezidencí. Po určité době se nové zastupitelstvo s investorem dnes irsko-izraelsko-tuzemským setkává opět. Firma Ďáblické rezidence s.r.o. chce postavit mezi prameništěm Mratínského potoka, skládkou a dálnicí D8 bezmála 300 bytů.

Aktivní občany zmíněná činnost developerů vedla znovu a znovu do míst, kde se v dávných dobách pod buližníkovým vrcholem s výhledem do širokého kraje koncentroval život lidí. Stabilní geodetický plán z poloviny 19. století zde zaznamenal ornou půdu a sady. Voda - prameny, studně a potok a orná půda daly možnost života lidí v této lokalitě.

K prameni v současnosti nevede cesta. Za posledním domem na Ďáblické zabočíme doleva, přejdeme zarostlou navážku zeminy, opatrně sestoupíme prudkým svahem k potůčku, který odtéká z prameniště Mratínského potoka v Parkánu. Blížíme se k dalšímu prameništi – rybníku Ohradě. Na sněhu nepřehlédnutelné červenobílé fábory vytyčující parcely „o které“ jde. Právě proběhlo zaměření zakoupených parcel plánovaných pro výstavbu (leden 2009). Když v zimě mrzne, je možné v Ďáblicích na Ohradě bruslit. To řada dětí nových občanů Ďáblic neví. Současný stav ukazuje letitou neúctu k základním životodárným hodnotám krajiny. Dokládá pohrdání významnými kulturními hodnotami, které vytvořili naši moudří předkové.

Milada Stroblová

Tatjana  Dohnalová,
2010-03-18
přečteno 10681x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt