Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


SOKP zjišťovací řízení EIA, závěry řízení

 

18.12.2019 byl vydán závěr zjisšťovacího řízení na SOKP 519.

Stavba silníčního okruhu kolem Prahy č.519 jde do tzv. velké EIA, t.j. bude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

 

Děkujeme všem, co se na přípravě připomínek pro uvedené řízení podíleli, a doufáme, že stejně tak připravíme připomínky i pro další dokumentaci, která přijde v rámci dalšího řízení.

 

Kromě jiného, zásadní závěry zjišťovacího řízení jsou:

1. Záměry „SOKP 518 Ruzyně - Suchdol" a „SOKP 519 Suchdol - Březiněves" sloučit do jednoho záměru a k tomuto sloučenému záměru předložit jednu společnou dokumentaci EIA. Všechny následující požadavky budou tedy splněny nejen pro SOKP 519, ale přiměřeně i pro SOKP 518.

 

2. Zpracovat hlukovou a rozptylovou studii se zohledněním relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních.

 

3. V rámci rozptylové a hlukové studie navrhnout technická a kompenzační opatření k zamezení zhoršení imisní a hlukové zátěže v území.

 

4. Zpracovat posouzení vlivů na veřejné zdraví se zohledněním závěrů hlukové a rozptylové studie.

 

5. Zpracovat dopravně inženýrské podklady se zohledněním relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních.

 

6. Opakovaně zpracovat a přiložit k dokumentaci EIA vyhodnocení vlivu předmětného záměru na soustavu Natura 2000 se zohledněním relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních.

 

7. Zpracovat migrační studii dotčeného území a posouzení dostatečnosti migrační prostupnosti navrhované liniové stavby.

 

8. Aktualizovat a přiložit k dokumentaci EIA hodnocení podle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů bezprostředně dotčeného území, včetně návrhu záchranných či kompenzačních opatření se zohledněním relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních.

 

9. Doplnit a ověřit informace v přílohách B.6, B.7 a B.10, které jsou součástí oznámení záměru dle požadavků v obdržených vyjádřeních.

 

10. Aktualizovat posouzení vlivu záměru na zemědělský půdní fond, zejména uvést bonitované půdní ekologické jednotky, skrývky kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných horizontů a informaci, jakým způsobem budou rekultivovány dočasně odňaté pozemky včetně zařízení staveniště, a s hledem na tyto skutečnosti vyhodnotit vliv záměru na půdy.

 

11. Zpracovat studii vyhodnocení vlivu záměru na klimatický systém a odolnost a zranitelnost předmětného záměru vůči klimatickým změnám, která bude obsahovat skutečné a konkrétní zhodnocení vlivů, jejich kvantifikaci a návrhy vhodných mitigačních a adaptačních opatření.

 

12. Zpracovat návrh opatření pro ochranu povrchových a podzemních vod se zohledněním relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních.


13. Zpracovat inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum včetně předběžného hodnocení vlivu záměru na dotčené vodní útvary se zaměřením na: a) způsob zadržení srážkové vody v místě předmětného záměru přírodně blízkými způsoby podle principů udržitelného hospodaření s dešťovými vodami, b) lokalizaci míst možného ovlivnění režimu podzemních vod, c) monitoring režimu spodní vody a posouzení vlivu stavby (především zářezů a tunelů) na vodní režim v území včetně vyhodnocení, zda nebude vodní režim ovlivněn, popř. do jaké míry.

 

14. V relevantních kapitolách dokumentace EIA podrobně popsat možné kumulativní a synergické vlivy předmětného záměru. V rámci posouzení vlivu na veřejné zdraví, které je přílohou dokumentace EIA, pak podrobně vyhodnotit tyto možné kumulativní a synergické vlivy předmětného záměru zejména se silniční a leteckou dopravou v dotčeném území dle relevantních požadavků obdržených ve vyjádřeních.

 

15. Dále je nutné v dokumentaci EIA i jejich přílohách zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v níže uvedených doručených vyjádřeních. V této souvislosti je vhodné na úvod dokumentace EIA předřadit kapitolu, kde bude popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány.

 

Plné znění najdete zde:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP488

 

Alena Marušiaková,
2020-01-01
přečteno 398x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt