Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Mratínský potok č. 20

Dobrý večer přátelům ďáblické krajiny a Mratínského potoka.

Dnes již 20. díl vyprávění paní Milady Stroblové:

 

Největší problémy potoka na našem katastru


Které části Mratínského potoka na katastru Ďáblic jsem se ještě popisem nedotkla? Je to část, jíž jsem se trochu vyhýbala, protože na ní vznikají problémy, které se zhoršují. Čekala jsem, dojde li ke změně, kterou budu moci radostně popsat. Jde o část potoka od silnice Ďáblická k ulici Chřibská. Dále pak o část potoka od Chřibské pod Cínoveckou. Problém těchto míst vzniká již na velkém lánu mezi dlouhou stodolou Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou RŘK a skládkou. Odhaduji, třicet let zde půda nedostává výživu z hnoje. V půdě ubývá humus, který zadržuje vodu. Ďáblice již zasáhly přívalové deště. Stále je třeba mít na paměti, že Ďáblice leží na úpatí svahu. Dešťovka padající na zmíněný lán o rozloze větší než 70 ha, odtéká přes Ohradu dál potokem pod mostkem v ulici Ďáblické. Za starostky D. Ševčíkové byla původní užší roura o průměru 600 mm odstraněna a byla tu vybetonována propust oválného tvaru o průměru mezi 1500 - 1600 mm. Silnější deště nedostatečně vstřebané půdou odtékají z velkého pole pod silnicí otvorem bez problémů. Po velké povodni 14. srpna 2020 jsem nad silnicí Ďáblickou nezaznamenala, že by zde došlo k rozlivu vody po polích -  zadržení deště v místě spadu tak, jak je doporučováno a je moudré. Mezi Ďáblickou a ulicí Chřibskou jsou břehy potoka z obou stran porostlé stromovím a keři. Toto místo přinejmenším od roku 1989 nebylo čištěno od větví a dalších odpadu.  Mezi Chřibskou a Cínoveckou je potok rozšířen a vybetonován. Nad tímto místem ústí do potoka velká roura přivádějící vodu z dešťové kanalizace Ďáblic. Do betonového koryta je svedena i voda z povrchu D8 z Cínovecké. Úkolem této vodohospodářské stavby je zregulovat obrovské množství vody, které se sem navalí při přívalovém dešti. Inženýři virtuálně popsali možné děje, které zde mohou nastat, když dojde k velkým srážkám.  Souběžně s přirozeným korytem potoka byl zde vybudován tzv. BYPAS - zatrubněný odtok vody. V této technické stavbě začíná dvěma rourami o průměru 150 cm, před nimiž jsou umístěny mříže (název česlo), které zachytávají deštěm splavený materiál, který nesmí vniknout do rour. Roury odvádějí vodu pod poli a končí za zástavbou na našem katastru ústím opět do Mratínského potoka. Představme si přívalový déšť 14. srpna 2020. Voda ze zmíněného lánu a okolí strhává na březích potoka pod Ďáblickou ležící větve, unáší je dál.  Mříže česla v celé své výši zadrží nečistoty. Česlo se ucpe. Voda se pak valí přes přepad na část obce za Cínoveckou na Blata, kde poškozuje majetek obyvatel. Je jasné, že všechny deště průběžně odnáší neodklizené větve a plasty a ty se na mřížích zachycují. Je zcela logické, že prostor před česly je nutno pravidelně a často kontrolovat a čistit. Psát o této části potoka Ďáblic jsem odkládala díky absenci čištění břehů potoka a problémům na česle. Přála jsem si, abych zde mohla napsat: Nádrže už mají stanoveného správce, česlo se pravidelně kontroluje a čistí. Opak je pravdou. Stavba, kterou zadal Magistrát hlavního města Prahy, za třicet let nebyla předána, Magistrát sám se o ni nestará. Břehy potoka jsou prozatím stálým zdrojem větví. O čištění česla se starají obyvatelé z Blat, kterým hrozí povodeň.

 

Kde je chyba? Jedno je nezpochybnitelné. Zastupitele volíme my občané proto, že určité úkoly, které je nutné pro zdravý život obyvatel obcí vykonat v našem společenském systému, nemůže udělat sám jeden občan. Na starostovi obce leží odpovědnost za realizaci velkých děl, která obec nevyhnutelně potřebuje. Starosta je povolán k tomu komunikovat se subjekty, se kterými pro realizaci potřebuje spolupracovat. Od roku 1989 mají Ďáblice třetího starostu. Miloš Růžička je starostou dvanáctým rokem.

 

Léta Léta běží a nejistota, kdy se ucpe česlo, visí stále ve vzduchu. S věcí v nedávné době pohnuli tři muži. Martin Tumpach místostarosta do roku 2018 jednal v řadě kanceláří a postupně se dopídil, že nemají li Ďáblice povodňový plán, věc se nepohne. Nyní ho naše MČ už má zásluhou spolupráce místostarosty Jana Hrdličky, zastupitele Davida Prokeše a úředníků. Děkujeme. Po té v letech 2020 a 2021 proběhly na potoce Ďáblic protipovodňové prohlídky. Tak tomu bude každoročně. Majitelé toku a majitelé břehů potoka jsou informováni o svých povinnostech, jejichž splněním je provedena základní prevence proti povodni. Při prohlídce se upozorní na závady, majitelé břehů potoka jsou vyzváni k nápravě. Břehy potoka mezi Ďáblickou a Chřibskou jsou v majetku Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou a za čistotu břehů odpovídají. V době dvou období vegetačního klidu řád úklid nezorganizoval. Představme si ještě, co obnáší úklid. Organizátora, pilu, rukavice, pevné boty, nákladní auto.  A ochotu ke spolupráci členů řádu, radních Ďáblic, farníků a občanů, kteří chtějí pomoci, protože nejsou ke krajině Ďáblic lhostejní.  Za bezproblémový průtok vody v potoku zodpovídá Povodí Labe. Tato organizace na potoku již pracovala.  Mám informaci, že hasiči Ďáblic několikrát česlo čistili.


.........Potok teče dál až do Labe. V Ďáblicích v místě spadu nezadržená voda zhoršuje povodně na potoku ve Veleni, Sluchách a Mirovicích. Nejde jen vodu z výše uvedeného pole pod cestou do Zdib, jde o vodu ze svahů nad naší městskou částí od Dolních Chaber, Ďáblického háje a hvězdárny....

 

Snahy o odvodnění Ďáblic mají bohatou historii......  Na posledním představení projektu odvodnění Ďáblic Pražskou vodohospodářskou společností a.s. o zadržení dešťů v tak zvaném extravilánu (pole a louky) nebylo nic řečeno. Informace o besedě a o návrhu řešení odvodnění Ďáblic a to včetně úprav polí k zadržení vody v Ďáblickém zpravodaji nebylo radními sděleno rovněž nic.

 

Při mých cestách dál po toku jsem oslovila občany bydlící u potoka ve Veleni. Bojí se již každého deště. Veleňští radní připravili projekty odvodnění. Mohu zde přiložit foto publikace, pomocí které Veleň žádá o pomoc Prahu.  Povodně v okolí Veleně zhoršuje totiž i velký nárůst zástavby severního okraje Prahy. Dešťovku je nutno co nejvíce zadržet na polích a nevsáknutou zregulovat poldry, retencemi.  Funkční ďáblickou retenci jsem již představila v  17. dílu seriálu.

 

Jaro 2022. Český svaz ochránců přírody vyhlašovatel celostátní akce Ukliďme Česko motivoval již po několikáté i ďáblické radní k výzvě, aby se občané Ďáblic připojili k úklidu v Ďáblickém háji. Několik členů Spolku pro Ďáblice, kteří jsou si vědomi toho, že místa na potoku pod Ďáblickou je nutné uklidit neodkladně, se vypravili na zmíněná místa. Vyvezli jsme dva vozíky za auto odpadu převážně nepřírodního. Na více jsme nestačili.

 

Před dokončením tohoto dílu seriálu vyšel Ďáblický zpravodaji květen 2022.  Stojí zde, že za 15000 Kč nechal úřad uklidit část Blat- část, která znečištěním nevyvolá povodňový stav....

 

Oslovila jsem osobně kněze RŘK otce Tomáše Gregůrka, který slouží mše v ďáblické kapli. Informovala jsem ho, že neuklizené břehy na Mratínském potoce mohou znovu způsobit vážné problémy. Otec Tomáš mi řekl, že část potoka pod Ďáblickou prošel. Sdělila jsem mu, že přestože je RŘK obcí informován a zástupce řádu byl na protipovodňové prohlídce na podzim 2021, není již jiné cesty než publikovat tento článek. Po rozhovoru mě otec Tomáš vyzval, abych se za občany na podzim ozvala a akce úklidu by se mohla připravit. Velice jsem mu poděkovala.

 

 

Popis fotografií

1 - 3  znečištění potoka mezi ulicí Ďáblickou a Chřibskou,

1.20.JPG

2.20.JPG

3.20.JPG

 

4  - 5  vybetonované koryto potoka s rourou přivádějící vodu z Cínovecké,  vodu ze severu i jihu silnice D8,  kde se stéká potok, přepad hloubkové kanalizace a  dešťová voda z Ďáblic,

4.20.JPG

5.20.JPG

 

6 - 7 - 8 česlo ,

6.20.JPG

7.20.JPG

8.20.JPG

9-10 částečný úklid břehů u policie ČR dobrovolníky,

9.20.jpg

10.20.jpg

11 - 12 publikace  k řešení povodní ve  Veleni,

11.20.JPG

12.20.JPG

13  vybetonované koryto, pohled od ulice Chřibská,

13.20.JPG

14  pohled na břeh potoka při úklidu na jaře 2022

14.20.jpg

 

 

Fotografie M. Stroblová,  V. Prokešová, A. Marušiaková

25.5.2022                                                                                                    Milada Stroblová

 

Alena Marušiaková,
2022-06-05
přečteno 186x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt